Aby edytować głośność pliku audio, wykonaj następujące czynności:
1.
Jeżeli chcesz podnieść lub obniżyć poziom głośności podświetlonego fragmentu pliku audio:
1.
Naciśnij pozycję Głośność > Zmiana głośności na pasku menu.
à
Otworzy się okno Zmiana głośności.
2.
Przesuń suwak Zmiana głośności do żądanego położenia.
à
Ustawiona wartość dB zostanie wyświetlona w panelu wyświetlania.
3.
Kliknij przycisk OK.

 

 
 
Podniesienie poziomu głośności powoduje podniesienie wszystkich częstotliwości pliku audio o określoną wartość dB. Obniżenie poziomu głośności powoduje obniżenie wszystkich częstotliwości o określoną wartość dB.
 
 
2.
Jeżeli chcesz wyciszyć podświetlony fragment pliku audio, naciśnij pozycję Głośność > Wycisz na pasku menu.
à
Zmiana poziomu głośności podświetlonego fragmentu zostanie przedstawiona graficznie w wyświetleniu pliku.
3.
Jeżeli chcesz znormalizować częstotliwości podświetlonego fragmentu pliku audio do konkretnej wartość w dB: 
1.
Naciśnij pozycję Głośność > Normalizuj na pasku menu.
à
Otworzy się okno Normalizuj.
2.
Przesuń suwak Normalizuj do do żądanego położenia.
à
Ustawiona wartość dB zostanie wyświetlona w panelu wyświetlania.
3.
Kliknij przycisk OK.
4.
Jeżeli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności podświetlonego fragmentu pliku audio, na pasku menu naciśnij pozycję Głośność > Zwiększ głośność lub Zmniejsz głośność i wybierz żądaną metodę.
à
Zmiana poziomu głośności podświetlonego fragmentu zostanie przedstawiona graficznie w wyświetleniu pliku.
è
Wykonałeś edycję głośności pliku audio.
Częstotliwość
Częstotliwość oznacza oscylację pola elektrycznego lub magnetycznego w ciągu sekundy. W odniesieniu do plików audio oznacza to, iż częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrastającą wysokością dźwięku. Jednostką jest Hertz. Najwyższe natężenie oscylacji to amplituda.
Normalizacja
W technologii dźwięku normalizacja to proces polegający na podniesieniu poziomu głośności analogowych lub cyfrowych danych audio do poziomu ujednoliconego.


Edycja głośności pliku audio