Du kan ändra ljudet i en ljudfil på flera olika sätt. Till din hjälp har du alternativen Verktyg, Effekter och Förbättring på menyraden.      
Följande inställningsalternativ finns i alla ljudändringsfönster:
Knapp
Spelar upp ljudfilen med den aktuella funktionen aktiverad.
Knapp
Stoppar uppspelningen.
Listrutan
Aktiva kanaler
Här visas de ljudkanaler som används i den aktuella ljudfilen. Du kan slå på och stänga av samtliga kanaler oberoende av varandra.
Knapp
Förbikoppling
Om du klickar på Förbikoppling inaktiveras den valda funktionen tillfälligt. Du kan då jämföra ljudet hos den oredigerade originalfilen med det ljud som blir resultatet av att den aktuella funktionen används.
Knapp
Process offline
Bearbetar ändringarna i ljudfilen offline. Du kan sedan spela upp den förändrade filen utan att avbrott uppstår i uppspelningen även om datorn har en mindre kraftfull processor.
Listrutan
Här visas både de förinställda och de egendefinierade profiler som kan användas med funktionen.
Knapp
Sparar en ny profil utifrån de gjorda inställningarna.
Knapp
Tar bort den valda profilen.
 


Filter