Med hjälp av effekten Modulering kan amplitud och frekvenser ändras oberoende av varandra.    
Följande inställningsalternativ finns tillgängliga i området Amplitudmodulering:
Kryssrutan
Amplitudmodulering
Aktiverar inställningsalternativen för amplitudmodulering.
Bild
Moduleringssignal
Här visas ljudsignalens amplitud.
Skjutreglaget
Frekvens
Här anges signalens frekvens.
Skjutreglaget
Amplitudomfång
Här anges signalens volym (amplitud).
Listrutan
Moduleringssignal
Väljer signalformen som visas i bilden för amplitudmodulering.
Kryssrutan
Blend edges
Om kryssrutan är markerad balanseras start- och slutvärdena.
Endast aktiverad för självproducerade signaler.
Följande inställningsalternativ finns tillgängliga i området Frekvensmodulering:
Kryssrutan
Frekvensmodulering
Aktiverar inställningsalternativen för frekvensmodulering.
Bild
Moduleringssignal
Här visas ljudsignalens frekvens.
Skjutreglaget
Frekvens
Här anges signalens frekvens.
Skjutreglaget
Djup
Här anges signalens djup.
Listrutan
Moduleringssignal
Väljer signalform, exempelvis sinus, som visas i frekvensmoduleringsbilden.
Kryssrutan
Blend edges
Om kryssrutan är markerad balanseras start- och slutvärdena.
Endast aktiverad för självproducerade signaler.
Mix anger blandning av originalsignalen med den modulerade amplitudsignalen och modulerade frekvenssignalen.
Följande skjutreglage finns i området Mix:
Ren signal
Här anges nivån för originalsignalen.
Modulerad amplitud
Här anges nivån för signalen med modulerad amplitud.
Modulerad frekvens
Här anges nivån för signalen med modulerad frekvens.
 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Modulering