Med funktionen Brumborttagning kan du dämpa det brum som kan finnas i en ljudfil.    
Följande inställningsalternativ finns:
Bild
Brumreducering
Här visas de fyra notchfiltren.
Knapp
Automatisk brumidentifiering
Väljer automatiskt optimala värden för samtliga filter.
Följande inställningsalternativ är tillgängliga i området Dehum-filterinställningar:
Alternativknappar
Filter
Här finns fyra olika notchfilter. Dessa kan ställas in med skjutreglagen. De fyra notchfiltren kan även länkas samman om du markerar alternativknappen Länka filter. Om filtren är sammanlänkade påverkar kontrollerna i fönstret samtliga filter.
Skjutreglaget
Frekvens
Anger den frekvens runt vilken brum ska filtreras bort.
Skjutreglaget
Förstärkning
Anger till vilken grad brum ska filtreras bort.
Skjutreglaget
Bredd
Här anges om ett notchfilters omfång ska stiga och falla mjukt eller kraftigt.
 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Brumborttagning