Med funktionen Brumborttagning kan du dämpa det brum som kan finnas i en ljudfil.    
Följande inställningsalternativ finns:
Bild
Brumreducering

Här visas de fyra notchfiltren.

Knapp
Automatisk brumidentifiering

Väljer automatiskt optimala värden för samtliga filter.

Följande inställningsalternativ är tillgängliga i området Dehum-filterinställningar:
Alternativknappar
Filter

Här finns fyra olika notchfilter. Dessa kan ställas in med skjutreglagen. De fyra notchfiltren kan även länkas samman om du markerar alternativknappen Länka filter. Om filtren är sammanlänkade påverkar kontrollerna i fönstret samtliga filter.

Skjutreglaget
Frekvens

Anger den frekvens runt vilken brum ska filtreras bort.

Skjutreglaget
Förstärkning

Anger till vilken grad brum ska filtreras bort.

Skjutreglaget
Bredd

Här anges om ett notchfilters omfång ska stiga och falla mjukt eller kraftigt.

 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Brumborttagning