Med hjälp av Brusreducering kan du undertrycka störande brus i en ljudfil.    
Följande inställningsalternativ finns:
Bild
Spektral subtraheringsprofil
Illustrerar den störande signalen.
Knapp
Växlar mellan en linjär och en logaritmisk skala för visningen av frekvensbegränsningen.
Skjutreglaget
Förstärkningsgolv
Här anges den nivå av brusreducering som används när en viss mängd brus måste finnas kvar.
Skjutreglaget
Reduktionsnivå
Här anges graden av brusreducering.
Följande inställningsalternativ finns i området Läge:
Alternativknapp
Automatisk brusanalys
Gör en automatisk analys av ljudfilens innehåll i förhållande till brus.
Knapp
Frys
Fryser den bruskurva som visas i den spektrala subtraheringsprofilen och använder denna som en referenssignal.
Alternativknapp
Redigerbar bruskurva
Infogar handtag i den bruskurva som visas i den spektrala subtraheringsprofilen, vilket gör det möjligt att göra ändringar direkt i figuren.
Alternativknapp
Brustryck
Den här funktionen aktiveras automatiskt efter att en brusanalys har gjorts och första gången efter att brusundertryckning har använts.
Den bruskurva som har skapats vid brusanalaysen kan redigeras.
Knapp
Resterande utmatning
Spelar endast upp brussignalen.
 


Brusreducering