Med verktyget Equalizer kan du framhäva vissa frekvenser genom att ange en volymändring samt hur stort område runt den aktuella frekvensen som ska omfattas av förändringen.     
Följande bild är tillgänglig:
Frekvensåtergivningskurva
Här visas det område inom vilket ändringar kan göras. Y-axeln representerar amplituden och x-axeln frekvensen.
Följande inställningsalternativ är tillgängliga i området Filterinställningar:
Listrutan
Filter
Väljer filer. Antalet i listrutan Filter representerar kvadraterna i Frekvensåtergivningskurva från vänster till höger.
Skjutreglaget
Mittfrekvens
Anger positionerna för handtagen på x-axeln. Du kan i inmatningsfälten ange egna värden (i Hz) för mittfrekvenserna.
Skjutreglaget
Bandbredd
Här väljer du om bandbredden för mittfrekvensen ska stiga och falla mjukt eller kraftigt. Du kan välja ett värde mellan 0,1 och 3 oktaver.
Skjutreglaget
Förstärkning
På y-axeln visas förstärkningen eller dämpningen av frekvenskurvan.
Följande inställningar finns i området Låg shelf:
Kryssrutan
Låg shelf
Förstärker eller dämpar låga frekvenser.
Skjutreglaget
Klipp av
Här väljer du vid vilken frekvens som filtret ska börja användas.
Skjutreglaget
Förstärkning
Här väljer du en nivå för förstärkningen eller dämpningen.
Följande inställningsalternativ finns i området Hög shelf:
Kryssrutan
Hög shelf
Förstärker eller dämpar höga frekvenser.
Skjutreglaget
Klipp av
Här väljer du vid vilken frekvens som filtret ska börja användas.
Skjutreglaget
Förstärkning
Här väljer du en nivå för förstärkningen eller dämpningen.
 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Equaliser